Vážení,
dovolujeme si Vás tímto informovat, že došlo ke zneužití údajů společnosti ACT Consulting CZ s.r.o., se sídlem Na Babě 1526/35, 160 00 Praha 6, a to konkrétně užitím identifikačních údajů společnosti. Uvádíme, že paní Ing. Jana Pretzová není a nikdy nebyla naší zaměstnankyní, nikoho s tímto jménem neznáme. Od tohoto podvodného jednání se společnost distancuje. V dané věci jsme kontaktovali Policii České republiky a podali oznámení.

O výše uvedených skutečnostech Vás informujeme a doufáme, že nebude docházet k dalšímu obdobnému jednání, nebo dalšímu zneužití naších údajů.

Prosíme Vás, abyste na daný e-mail nereagovali a nesdělovali žádné Vaše kontaktní údaje.

V případě více informací prosíme o mail na info@actconsulting.cz
Ing. Adéla Andrýsková

Jak změnit účetní


Článek od Ing. Adéla Andrýsková | 1. 9. 2020 | 3 min čtení

Nejste spo­ko­je­ní se sou­časnou účetní firmou a chce­te změ­nu? Ne­ní to žádný problém, problém je tře­ba ře­šit hned a ne­če­kat, ško­dy a důsledky by mo­hly být ka­tastro­fální! Za ve­de­ní účetnictví je již ze zá­ko­na odpo­vědný pří­mo sta­tu­tární orgán spo­lečno­sti či sám živnostník, a tak je tře­ba mít v účetní plnou dů­vě­ru a naopak. Klienti se ča­sto obá­va­jí, že se účetní dotknou, pře­dá­ní ne­bu­de pro­bí­hat v po­řádku či ne­bu­dou pře­dá­ny kompletní se­sta­vy a po­dobně.

Nejdří­ve ze vše­ho je tře­ba si za­na­ly­zo­vat, co vlastně od no­vé účetní spo­lečno­sti po­ža­du­je­te, resp. v čem by se mě­la služba li­šit od té, se kte­rou nejste spo­ko­je­ni. Dalším kro­kem je pak kontakto­vá­ní ně­ko­li­ka vybra­ných ne­bo do­po­ru­če­ných účetních fi­rem a domlu­vit si s ni­mi ne­zá­vaznou schůzku. Urči­tě je vhodné mít na pa­mě­ti jednotli­vé obla­sti, jak si předsta­vu­je­te, že bu­de pří­padná bu­dou­cí spo­lu­prá­ce pro­bí­hat a zda je da­ná firma splňu­je. Ne­ní tře­ba se spo­ko­jit s má­lem, pe­ní­ze vy­na­lo­že­né za tu­to službu se Vám vrá­tí v po­do­bě klidné­ho spa­ní.

Po­kud absolvu­je­te vý­še uve­de­né kro­ky a vy­be­re­te si no­vou spo­lečnost, je tře­ba včas a pí­semně vy­po­vě­dět smlou­vu stá­va­jí­cí účetní spo­lečno­sti. Vý­po­vědní do­ba je v každé smlou­vě sjedná­na různě, v pří­pa­dě ne­dodrže­ní da­né lhů­ty je stá­va­jí­cí účetní spo­lečno­sti umožně­no faktu­ro­vat i za obdo­bí, kte­ré již fakticky nezpra­co­vá­va­la, právně je to v po­řádku, mo­rálně a eticky už ni­ko­li. Vždy je tře­ba se při pře­cho­du účetních domlu­vit, kte­ré vě­ci, mzdy či podkla­dy k přizná­ní bu­dou zpra­co­vá­ny ještě pů­vodní účetní spo­lečno­sti a kte­ré již bu­de dě­lat no­vá spo­lečnost. Nejlepší va­riantou je možnost pro­po­jit stá­va­jí­cí i no­vou účetní spo­lečnost, ne vždy je ale ta­to možnost pro­ve­di­telná. Další nezbytno­stí je pří­padná vý­po­věď plné mo­ci u jednotli­vých insti­tu­cí, jestli­že by­la stá­va­jí­cí spo­lečno­sti udě­le­na.

Dalším kro­kem je převze­tí účetních dokla­dů od stá­va­jí­cí účetní spo­lečno­sti. Vždy je nezbytno­stí, aby byl pí­semně sepsán pře­dá­va­cí pro­to­kol obsa­hu­jí­cí ve­ške­ré pře­da­né dokla­dy, tj. včetně dokla­dů z mi­nu­lých let i pří­padných zá­loh. Nejlepší va­riantou je pře­dá­ní jednotli­vých se­stav i v elektro­nické po­do­bě, po­kud to z ně­ja­ké­ho dů­vo­du ne­ní možné, je tře­ba mít na pa­mě­ti, že v pří­pa­dě pří­padné kontro­ly ze stra­ny fi­nanční­ho úřa­du, sprá­vy so­ciální­ho po­jiště­ní či ze stra­ny zdra­votní po­jišťovny je tře­ba mít ve­ške­ré se­sta­vy.

S no­vou účetní spo­lečno­stí je tře­ba domlu­vit, od kte­ré­ho da­ta bu­dou ve­ške­ré účetní dokla­dy pře­dá­vá­ny již jí, kte­ré účetní se­sta­vy jí bu­dou pře­dá­ny a kte­ré již mo­hou být archi­vo­vá­ny. Nejlepší da­tum, od kte­ré­ho je nejlepší změ­nit účetní, je vždy od 1.1., nicmé­ně ne vždy má klient tu­to možnost. a tak se do­stá­vá­me opět na za­čá­tek, každo­pádně je nejlepší pře­ko­nat své oba­vy z nepří­jemno­stí a na­jít no­vou účetní, kte­rá splní Va­še předsta­vy.

Máte k aktualitě dotazy?
Ozvěte se mi na info@actconsulting.cz nebo na telefonu +420 777 638 882.