Daň z nabytí nemovitých věcí


Článek od Ing. Adéla Andrýsková | 12. 3. 2020 | 1 min čtení

Na tu­to zprá­vu če­ka­lo mno­ho li­dí. Ne­jen že na­po­mů­že k rozhý­bá­ní trhu s ne­mo­vi­tostmi, ale ta­ké k urychle­ní ná­ku­pu ne­mo­vi­to­sti mla­dým pá­rům, kte­ré na ní če­ka­li ja­ko na spá­su.

*O co vlastně jde?*

Daň z na­by­tí ne­mo­vi­tých vě­cí bu­de pro všechny se zá­pi­sem v ka­tastru ne­mo­vi­to­stí od 1.12.2019 zru­še­na. Je te­dy jasné, že úči­nek bu­de re­tro­spektivní. Ne­ní to ale jen tak, s tímto zru­še­ním se ta­ké po­jí jedno pra­vi­dlo. Od 1.1.2022 bu­de to­tiž možné uplatně­ní úro­ků z úvě­rů spo­je­ných s ne­mo­vi­tou vě­cí jen do vý­še 150.000 Kč. Což je po­lo­vi­na to­ho, co mů­že být ja­ko odči­ta­telná po­ložka od zákla­du da­ně uplatně­na teď.

V sou­vislo­sti s opatře­ním COVID-19 a če­ká­ním na rozhodnu­tí o tomto zru­še­ní je ta­ké odlo­že­na splatnost da­ně z na­by­tí ne­mo­vi­tých vě­cí až do 31.8.2020.

Schvá­le­ný návrh jde prá­vě do se­ná­tu, odkud dou­fejme po­pu­tu­je již k podpi­su pre­zi­denta.

Máte k aktualitě dotazy?
Ozvěte se mi na adela@actconsulting.cz nebo na telefonu +420 777 638 882.